آقایان نماینده:

این طرح مجلس خلاف اصل سی ام قانون اساسی است

اخیرا تعداد ۵۷نفر ازنمایندگان مجلس درطرحی یک فوریتی خواستار انتقال مسئولیت آموزش زبان انگلیسی ازنهادرسمی آموزش وپرورش به موسسات غیررسمی انتفاعی خارج از نهاد مدرسه شده تا درس زبان بصورت اختیاری درقبال پرداخت هزینه دراین موسسات انتفاعی آموزش داده شود.در صورت تصویب این طرح، آموزش زبان انگلیسی از مدارس حذف می‌شود.

محمدرضا مکوندی

((بسیاری ازمشکلات یک جامعه به وضع قوانین نادرست درآن جامعه برمی گردد)) درجامعه فراوان می توان قوانینی رایافت که باهدف تسهیل درامور تصویب اما عملا مشکلات رامضاعف کرده اند! قوانینی که نه تنها موجب روان سازی امور نمی گردد، بلکه موجب افزودن گره کوری برگره های ناگشوده قبلی می شود.این طرح یک فوریتی هم درهمین راستا بعنوان طرحی ناپخته ومشکل زا و غیرکارشناسی بنا بر دلایل زیرارزیابی می گردد :
۱_طبق اصل سی ام قانون اساسی تحصیل تا پایان دوره متوسطه درنظام آموزشی ایران رایگان می باشد.بنابراین برون سپاری بخشی ازوظایف رسمی آموزش وپرورش درخصوص آموزش دانش آموزان به آموزشگاههای خصوصی خارج ازوزارت آموزش وپرورش بااصل رایگان بودن آموزش تا پایان دوره متوسطه (اصول سوم وسی ام قانون اساسی) مغایرت دارد.
۲_ برون سپاری یک درس رسمی درشرایطی که کنکور ورقابت علمی پراسترس در اکثریت رشته ها کم رنگ شده است و کابوس کنکور تاحدودی تضعیف شده باتاکید براین مهم که آموزش های غیررسمی خارج ازمدرسه دنیایی پرهزینه ومملو ازاسترس واضطراب برای دانش آموزان وخانواده ها است درنهایت بنظر می رسد این طرح درنهایت منجربه کاهش کیفیت آموزشی بعلت حذف یکی ازدروس اساسی، کمک به افزایش درآمدزایی مراکز خصوصی آموزشی ودرنتیجه موجب تقویت مجدد مافیای بزرگ آموزش غیررسمی می گردد که سالانه دهها میلیارد تومان منابع مالی خانواده ها را درشرایط اقتصادی فعلی که خانواده ها مشکلات معیشتی دارند می بلعد.
۳_سازمان ملل تعریفی از سواد را ارائه کرده در این تعریف علاوه بر توانایی خواندن و نوشتن زبان مادری، توانایی استفاده از رایانه و یاد داشتن یک زبان خارجی هم اضافه شد. بدین ترتیب به افرادی که توان خواندن و نوشتن، استفاده از رایانه و صحبت و درک مطلب به یک زبان خارجی را دارند باسواد گفته شد. قاعدتا طبق این تعریف بسیاری از دانشجویان و دانش آموختگان دبیرستانی و دانشگاهی کشور ما حتی درشرایط آموزشی فعلی که سیستم آموزش زبان دوم ناکارآمداست بیسواد محسوب می شوند!! چون دانش زبان خارجی ضعیفی دارند.درجهان امروز که هرروز پیشرفتهای علمی وفناوری موجب حیرت وشگفتی می شودهرگونه استفاده از علوم روز وتعاملات بین المللی درسطوح عالی علمی ،فرهنگی، سیاسی وتجارت خارجی و…. مستلزم تسلط به زبان بین المللی معتبری چون انگلیسی است مایه شرمساری است که حتی بسیاری ازسیاستمداران کشورمان دردیدار باهمتایان خود زبان انگلیسی نمی دانند یا درصحبت به زبان انگلیسی الکن هستند.
۴_ پرکاربردترین زبان بین المللی مورداستفاده انگلیسی است آموزش وپرورش ودانشگاهها وظیفه ذاتی دارند تا برای کیفی سازی آموزش دررشته های مختلف دانش آموزان ودانشجویان رابازبان های پرمحاوره بین المللی آشناکنند.بهیچ وجه نمی توان اززیر بارمسئولیت نهاد رسمی تعلیم وتربیت درآموزش زبان دوم شانه خالی کرد.وچنین وظیفه خطیرآموزش افرادرا به نهادهای غیررسمی واگذار نمایند.
۵_مشکل آموزش زبان درآموزش وپرورش نحوه آموزش است درحالی که دانش آموز درابتدای یادگیری مکالمه واصطلاحات زبان انگلیسی است ومکالمه وخواندن زبان رافرانگرفته باید دستورزبان آن را هم یادبگیرد درحالی که بنظر می رسد باید دریک دوره مشخص مثلا متوسطه اول تمرکز فقط بر مکالمه ونوشتن باشد وآشنایی با دستورزبان درسالهای پایانی متوسطه دوم اعمال گردد.البته بنظر می رسد نمایندگان عزیزی که فارغ ازافق دوراندیشانه بجای کیفی سازی نظام تعلیم وتربیت وازجمله درس زبان انگلیسی چنین پیشنهاد ناکارآمدی راارائه داده اندخوددانش آموختگان همین سیستم آموزشی هستند.!!
بهتر است نمایندگان مجلس برتحول درآموزش زبان انگلیسی وحتی عربی درمدارس با تشریح راهکارهای کیفی سازی وحتی تصویب اعتبار برای ایجادلابراتوارهای آموزشی درمدارس تاکیدکنند.زبان دوم یعنی تسهبل درمسیرتوسعه وتعامل باجهان،
آقایان نماینده درتصمیم خودتجدیدنظر کنید!