برگزاری جلسه مشورتی دهیاران بخش مرکزی امیدیه با حضور مسئولین دستگاه های خدمات رسان

اسداله ترحم / خورنا – در این جلسه دهیاران روستاهای چاه سالم، آسیاب، امیرالمومنین، گدارچیتی، گرگری سفلی، صالحک، محسنیه حضور داشتند .
آموزش و پرورش، بهسازی روستاها، برق، آب شرب، امکانات ورزشی، کشاورزی و تامین آب کشاورزی از موضوعات مهم مطرح شده در این جلسه بود که در این خصوص تصمیماتی اتخاذ گردید.