در سفر نماینده مردم به هفتکل:از پیگیری مشکلات کوره داران تا نشست های هم اندیشی

صبح روز چهارشنبه علی عسگر ظاهری نماینده مردم که در طول مدت نمایندگی نشان داده حضور در حوزه انتخابیه برای وی از اهمیت ویژه ای برخورد است به شهرستان هفتکل سفر نمود و روز پرکاری را سپری نمود

ظاهری در ابتدا در منطقه کوی شهید مطهری حضور یافت و مشکلات این محله قدیمی هفتکل را بررسی و پیگیری نمود

ظاهری پیش از روز چهار شنبه چمن لاله را برای حضور انتخاب نمود و در این دیدار ضمن دیدار با بزرگان این روستا مشکلات آنها را بررسی و جهت رفع مشکلات قول پیگیری داد

ظاهری بعد از نماز ظهر در دو دیدار جداگانه بین بزرگان شیوخ امام زاده عبداله و بزرگان طایفه مکوندحضور یافت گفتنی است در حاشیه این دیدارها با نمایندگان کوره داران هفتکل مشکلات آنها نیز بررسی شد

بعد از ظهر سفر ظاهری رنگ و بوی جوانی گرفت و طی نشست صمیمی با جوانان در خصوص مسائل شهرستان با آنها گفتگو نمود

پایان سفر یک روز ظاهری حضور در محله طوفشیرین از محلات شناسنامه دار هفتکل و نشست صمیمی با بزرگان طایفه گرواند بود
در این دیدار که با استقبال گرم بزرگان و متعمدان این طایفه از ظاهری صورت گرفت در نشست دو ساعته برخی مشکلات این محله بررسی و پیگیری شد