طنز/اینه رسمش آقای مسی؟!

یک شهروند خوزستانی زیر آخرین پست لیونل مسی ابرستاره بارسلونا کامت جالبی درج کرده است!

ترجمه: تو واسه خودت صفا میکنی، ما اینجا از شرجی به فنا رفتیم?