مقدمات پیاده سازی جامع سه استاندارد در خوزستان انجام میشود

خورنا: مقدمات پیاده سازی جامع سه استاندارد حاکمیت بالینی، اعتباربخشی و بسته مدیریت کیفیت ISO9001:2008 در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) اهواز برگزار میشود.

دکتر رضا آخوندزاده رئیس مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) اهواز در گفت و گو با خبرنگار خورنا گفت: در راستای ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده در این مرکز دوره های آموزشی آشنایی با مبانی و الزامات سه استاندارد حاکمیت بالینی، اعتباربخشی و بسته مدیریت کیفیت ISO9001:2008 در سالن همایش های شهید رهنمون مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) اهواز آغاز گردید.

وی افزود:  هدف از برگزاری این دوره ارتقاء مستمر کیفیت خدمات سلامت،  تعالی عملکرد خدمات بالینی، افزایش رضایت مندی آحاد جامعه و افزایش بهره وری و همچنین آشنایی کارشناسان و مدیران این مرکز با مباحث اعتباربخشی و مدیریت کیفیت و بکارگیری آنها در فرآیندهای ارائه خدمات می باشد.

آخوندزاده خاطر نشان کرد: از بین کارشناسان آموزش دیده تعدادی به عنوان ارزیاب جهت انجام فرآیندهای خودارزیابی بیمارستانی انتخاب می گردند و کارشناسان آموزش دیده دیگر نیز در کمیته های تخصصی و اجرایی اقدام به پیاده سازی و ارزیابی دوره ای می نمایند.

رئیس مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) اهواز متذکر شد: در زمینه آموزش به مددجویان، مقدمات راه اندازی و فعالیت واحد آموزش به بیمار آغاز گردیده و این واحد از روش های آموزش مستقیم همچون سخنرانی، بحث گروهی، گفت و شنود، آموزش های برنامه ریزی شده، تمرینات عملی و آموزش چهره به چهره و همچنین روش های آموزش غیر مستقیم که شامل آثار نوشتاری همچون جزوه، پمفلت، کتاب، سی دی و فیلم می باشد در جهت ارتقای وضعیت آموزش به مددجویان استفاده خواهد نمود.

لازم بذکر است که دوره جامع حاکمیت بالینی، اعتباربخشی و بسته مدیریت کیفیت برای بیش از ۱۴۰ نفر از کارشناسان مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) اهواز طراحی گردیده و هدف آن تربیت مربی، ارزیاب و کارشناس در این زمینه می باشد.