پارکبانهای غیر مجاز‌، مشکل لاینحل خرمشهر!

عباس مدحجی: پس از اعلام ضعیت برخی پارکینگ ها در سطح شهر خرمشهر در آخرین جلسه ی شورای شهر ، مدیران مراکز تجاری نزدیک به این پارکینگها توضیحاتی ارائه دادند.

 

در جلسه ی پنجاهم شورای شهر خرمشهر فاخر ربیعی فر رئیس شورای شهر و داوود دارابی شهردار از فاقد مجوز بودن تمام پارکبانهای مستقر در خرمشهر گفته بودند. از جمله مناطق مورد اشاره، پارکینگ های روبروی بازار اروند (کنزالمال سابق) و بازار امام رضا (ع) بودند.

 

عبدالاله غریبی رئیس مجتمع تجاری اداری امام رضا (ع) در این رابطه توضیح داد: بابت پارکینگ بازار امام رضا (ع) هیچ گونه هزینه ای از پارک خودرو دریافت نمیگردد. تعهد شهرداری مبنی بر تامین پارکینگ جهت مجموعه امام رضا (ع) تا به امروز اجرا نشده و ما بارها این موضوع را که باعث تضییع حقوق سرمایه گذاران و مردم شده را به شورای شهر و مسئولین منعکس کردیم ولی اهمیتی داده نشده است. وی ادامه داد: این در صورتی است که شهرداری کلیه حقوق خود را از این بابت وصول کرده اما نسبت به انجام این تعهد که درقرارداد نیز شهرداری متعهد به آن بوده عمل نشده است. مستندات موجود را در صورت نیاز در اختیار رسانه ها قرار دهیم.

 

 

این درحالی ست که درکنار پارکینگ این بازار ،محوطه ی دیگری جهت مراجعه مردم به پزشکان وجود دارد که همیشه پارکبانهایی برای صدور قبض و دریافت پول در آنجا حضور دارند. پارکبانهایی که ظاهرا هیچ ارگانی مسؤلیت آنها را نپذیرفته ولی کماکان بصورت آشکار در حال فعالت هستند.

 

حلیم دریس مدیر مجموعه تجاری اروند (کنزالمال سابق) نیز ضمن رد هرگونه مسؤلیت و یا نظارت بر پارکبانهای اطراف کنزالمال گفت: برای تعیین تکلیف این موضوع با فرماندار، شهردار و فرماندهی نیروی انتظامی جلساتی داشتیم و مشخص شد فاقد مجوز هستند. مجتمع اروند همواره حافظ منافع شهروندان و کسبه بوده و حتی برای تامین امنیت خودروهای مشتریان یک پارکینگ اختصاص داده است اما پارکبانهای خیابانهای اطراف بازار هیچ مجوزی از ما یا مراجع دیگر ندارند. با این حال باتوجه به لزوم امنیت خودروهای مشتریانی که ازجای جای کشور به بازار اروند مراجعه میکنند و حفظ اشتغال پارکبانان ، پیشنهاد میشود در صورت امکان، مسولین نسبت صدور مجوز این مجموعه ها و تحت نظر قراردادنشان اقدام کنند تاهم امنیت اطراف بازار و هم معیشت پارکبانان تامین گردد.

 

با این اوصاف بنظر میرسد شرکتهای امنیتی مسؤل این پارکبانها مجوزی ندارند و مشخص نیست مردم در صورت شکایت یا اعتراض نسبت به عملکرد آنها باید به کجا مراجعه کنند، یا اینکه نرخ نامه و شرایط و ضوابط فعالیت آنها چگونه و کجا مشخص میشود. با گوگل کردن عبارت “فعالیت پارکبانها” مشخص میشود که عدم مجوز فعالیت پارکبانها یک مشکل کشوری ست. شهردار خرمشهر در اخرین جلسه ی شورا از ساماندهی و مزایده ی این موضوع در صورت تایید شورا خبر داد.