درگیری نزدیکان استاندار خوزستان برای سهم بیشتر شدت گرفت

خورنا- درگیری نزدیکان استاندار خوزستان برای سهم بیشتر شدت گرفت.

شنیدها حاکی است یکی از کانال های خبری فاقد مجوز که با پشتیبانی بخشی از نزدیکان شریعتی راه اندازی شده و در مواقع لزوم علیه منتقدان شریعتی خبرپراکنی می کند در اقدامی عجیب بخش دیگری از نزدیکان شریعتی را تخریب کرده است.

این کانال خبری که توسط چند نفر از اعضای دفتر استاندار حمایت مالی می شود ، در مطلبی علیه یک مدیرکل و دو مشاور نزدیک شریعتی مطالب تندی منتشر کرده است .

به گفته آگاهان با توجه به قطعی شدن رفتن شریعتی به تهران نزدیکان و اطرافیان وی بدنبال سهم خواهی و استفاده حداکثری در این روزهای پایانی هستند و خود را برای دوران بعد از شریعتی آماده می کنند.

اخیرا و بدنبال آب گرفتگی خودروی مدیر همین کانال تلگرامی کمک های قابل توجهی برای تعمیرات خودروی وی از سوی استانداری پرداخت شده است.