رنگ یا آب‌رنگ / شهردار مسجدسلیمان فریب دادن شهروندان به چه قیمت؟

میثاق حاجتی| خورنا: مدتی است که شهرداری مسجدسلیمان شروع به رنگ آمیزی جدول های بلوار شهر کرده است

متاسفانه به جای استفاده از رنگ با کیفیت از رنگ های بی کیفیت استفاده شده

همچنین رنگ آمیزی‌ها بدون شستشو جدول و بدون زیر سازی های لازم در ساعت های نیمه شب  انجام میشود که  کسی متوجه انجام کار غیر اصولی آنها نشود

متاسفانه این رنگ ها بعد از مدتی کوتاه رنگ و خاصیت خود را از دست میدهند و هیچگونه تفاوتی با رنگ های قبلی نخواهند داشت

شهرداری مسجدسلیمان با انجام این پروژه فقط هزینه های مالی به شهرداری تحمیل کرده و این پروژه هیچ تاثیری در نمای شهر نخواهد داشت