اسلام_آباد؛ داشته ها و نداشته ها!

روستا به روستا با خورنا و بررسی وضعیت زندگی مردم در روستای اسلام آباد