ستاد بحران وارد می‌شود

ناخور ۱۹/این داستان: میگک خایه دار!!