گزارش تصویری عکاس خلاق بندرماهشهری از لباس سنتی این بندرکهن

عکاس: اسما رفیع زاده