استخدامی های بدون ضابطه در ادارات شوش موجب بروز یاس در بین جوانان شده است

اخیرا برخی استخدامی ها در ادارات شهر شوش باعث واکنش فعالان اجتماعی شده است.

با توجه به اینکه ماهیت ایجاد اشتغال یک امر موجه و قابل تقدیر است ولی نحوه اینگونه استخدامی ها باعث واکنش های تندی از جانب مردم شده است.

طبق اظهارات سرپرست اداره کار و امور اجتماعی شوش ،این استخدامی بدون اطلاع این نهاد بوده و دخالتی در این موضوع نداشته اند.

حال باید منتظر ماند و دید واکنش این دو اداره نسبت به موضوعات مطرح شده چیست؟

در صورت پاسخگو نبودن دو اداره مربوطه اذهان عمومی منتظر واکنش مجموعه فرمانداری نسبت به این نوع استخدامی ها خواهند بود.

تزریق نیرو از طرف برخی جایگاه ها موجب ایجاد نوعی یأس و ناامیدی در بین جوانان شهر شده است و به این نتیجه رسیده اند که در صورت متصل نبودن به افراد خاص ،امیدی برای ادامه تحصیل و پیدا کردن جایگاه شغلی نخواهند داشت.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.