شورای شهر یا شورای اشتغال؟؟

خورنا | پدرام کسائی: شنیده ها از معرفی چند نفر نیروی کار توسط برخی اعضای شورای شهر بهبهان به پیمانکار تفکیک زباله شهر بهبهان حکایت دارد.

تلاش برای اشتغال جوانان امری نیکوست، ولی آیا شورا برابر قوانین ذاتی خود وظیفه اشتغال را عهده دار است؟

موازی کاری و دخالت در وظایف دیگر دستگاه ها امریست که موجب کاهش راندمان و نارضایتی شهروندان را در پی خواهد داشت.

وعده های اشتغال در زمان انتخابات از دوره های قبل شورا تا کنون به امری رایج تبدیل شده و باعث شده که شهروندان از شورائیان انتظار ایجاد شغل داشته باشند، بطوری که در حال حاضر شاهد مراجعات مکرر مردمی به شورا برای اشتغال باشیم.

سفارشات بکارگیری افراد جهت اشتغال از سوی شورای شهر، موجب ایجاد توقع برای دیگر شهروندان از شورا خواهد شد، در صورتی که شورا وظیفه ایجاد اشتغال را نداشته و این امر باید از مجاری قانونی و توسط شورای اشتغال و اداره کار و رفاه امور اجتماعی صورت پذیرد.

پایگاه خبری خورنا تلاش برای اشتغال جوانان جویای کار بهبهان را امری پسندیده و نیک، ولی از مجرای قانونی خود دانسته و آرزو دارد روزی فرا رسد که در بهبهان جوان جویای کار فاقد شغل نباشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.