طی حکمی داود دارابی شهردار خرمشهر با حفظ سمت به مدت ۳ سال عضو اصلی هیئت مدیره سازمان خدمات طراحی شهرداریهای استان خوزستان منصوب شد

میثاق حاجتی| خورنا: طی حکمی از سوی استاندار خوزستان ، داود دارابی شهردار خرمشهر با حفظ سمت به مدت ۳ سال عضو اصلی هیئت مدیره سازمان خدمات طراحی شهرداریهای استان خوزستان منصوب شد .

در بخشی از حکم استاندار خوزستان عنوان داود دارابی چنین آمده است با عنایت به تصمیمات اتخاذ شده و به استناد بند “ط” ماده ۱۲ و همچنین ماده ۱۳ اساسنامه مصوب سازمان ، جنابعالی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره سازمان خدمات طراحی شهرداری های استان خوزستان منصوب می شوید .

امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام وظایف قانونی محوله موفق و موید باشید .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.