مربی کشتی امیدیه ای، عضو کمیته فنی مسابقات کشوری

اسداله ترحم / خورنا – عادل مظفری از امیدیه، بعنوان عضو اصلی کمیته فنی مسابقات کشتی کشوری، انتخاب شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.