ساماندهی واحدهای سیار صنفی (بساطی ها) در آغاجاری

خورنا_بهنام کنارکوهی/ درجلسه روز گذشته مابین اعضا اتحادیه های صنفی و رئیس صنعت ومعدن وتجارت با شهردار شهرستان اغاجاری مقرر گردید در آینده نزدیک نسبت به ساماندهی واحدهای سیار صنفی (بساطی ها) اقدام شود.
درهمین راستا بازار قدیمی صفا نیز محل تجمع واحدهای سیار و بساط فروشان خواهد شد تا رونق به این بازار قدیمی برگردد.
در ادامه مهندس سلوکی در خصوص زیبا سازی و رونق بازار با همکاری شورای شهر و اتحادیه های صنفی قول مساعد داد.

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.