رئیس دفتر نماینده مردم در شهرستان هفتکل:

پیشرفت طرح آبرسانی رغیوه به ۴۵ درصد رسیده است

قادر سبحانی |خورنا_محمد بهرامپور ظهر امروز در گفتگو باخورنا اظهار داشت:احداث طرح آبرسانی رغیوه امسال آغاز شده که از کمتر ۳ ما به ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است . در ماه اخیر پیشرفت فیزیکی طرح آبرسانی رغیوه به ۴۵ درصد رسیده است

بهرامپور در ادامه بیان داشت:طول کل مسیر جاده دسترسی و ریسه کردن ۲۴ کیلومتر طول کل مسیرجوشکاری ۲۱ کیلومتر
طول کل مسیر حفر ترانشه ۲/۶ کیلومتر طول کل مسیر رنگ امیزی سر جوش ها ۱۰کیلومتر می باشد و در این طرح آب آشامیدنی روستاهای بخش مرکزی تامین خواهد شد که لوله های داخلی روستاهای بخش مرکزی خریداری گردیده است

رئیس دفتر ظاهری نماینده مردم درهفتکل بیان داشت:در این طرح که با پیگیری های مهندس ظاهری انجام گرفته مشکل ۳۸ سال مردم بخش رغیوه پایان می باید

محمد بهرامپور تصریح کرد: طرح انتقال آب رودزرد به رغیوه با هدف آبرسانی به این بخش و ۲۷ روستای آن با ظرفیت ١٨۵ مترمکعب در ساعت و خط انتقالی به طول ۴۶ کیلومتر انجام می شود