جلسه کانونهای فرهنگی هنری عشایری هفتکل تشکیل شد

قادر سبحانی|خورنا_حمیدبهداروندی مسئول اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان هفتکل گفت: به منظورترویج فعالیتهای فرهنگی هنری به صورت گسترده واشاعه آن به تمام نقاط شهری وروستایی وعشایری جلسه ای باحضوررئیس ادره امورعشایرشهرستان هفتکل درمحل اداره فرهنگ وارشاداسلامی هفتکل تشکیل شد

بهداروندی ادامه داد: دراین جلسه به راهکارجذب مخاطبان وعلاقه مندان فعالیتهای فرهنگی هنری مساجد درمناطق عشایری پرداخته شدوقرارشدکه اداره امورعشایرهفتکل نسبت به معرفی افرادواجدشرایط جهت تشکیل پرونده به این اداره اقدام نمایدوادره فرهنگ وارشاداسلامی نسبت به تشکیل پرونده وانجام مراحل اخذمجوزات لازم ازاداره کل اقدام نماید

حسین درویشی رئیس امورعشایرهفتکل نیزدراین جلسه ابرازداشت: باتوجه به تفاهمی که اداره کل امورعشایراستان بااداره کل فرهنگ وارشاداسلامی خوزستان بسته است امیدواریم این همکاری باعث رونق فرهنگ وفعالیتهای فرهنگی هنری به طورگسترده درتمام مناطق روستایی وعشایری ترویج پیداکندتاعشایرزحمت کش که به راستی ذخایراین انقلاب هستندبتوانندازفوایدمجوزهای فرهنگی هنری استفاده بهینه نمایندوبادریافت اینگونه مجوزهاکمکی به اشاعه فرهنگ درجامعه بنمایندوانتظارمیرودکه همکاری مستمری دراین خصوص بایکدیگرداشته باشیم

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.