وقتی تصاویر سخن میگویند / پارک شهربازی شهرستان ایذه

خورنا- وضعیت اسفبار پارک شهربازی شهرستان ایذه / تصاویر به سخن در می آیند…

kijoipki_jpnpnl

kijoipki_jpnqkp

kijoipki_jpnqnj

kijoipki_jpmjnp

kijoipki_jpmklp

kijoipki_jpmlir

kijoipki_jpmmio

kijoipki_jpnjko

kijoipki_jpnjnn

kijoipki_jpnkik

kijoipki_jpnkip

kijoipki_jpnkkp

kijoipki_jpnkmm

kijoipki_jpnlml

kijoipki_jpnonj

kijoipki_jpnplnخورنا –

خبرنگار:محمد گودرزی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.