قلم نویسنده نباید اسیر منافع جناحی و سیاسی شود

خورنا – مسئول سازمان بسیج رسانه خوزستان گفت: ترجیح منافع گروهی، جناحی و سیاسی بر مصالح و امنیت ملی یک آفت است و چنانچه در میان اصحاب رسانه رواج یابد اثرات مخرب آن دوچندان می شود و باید به این نکته توجه ویژه شود.

به گزارش بسیج رسانه خوزستان، عادل نوروزیان مسئول سازمان بسیج رسانه خوزستان در دیدار با سرپرست روزنامه کیهان در استان ضمن قدردانی از فعالیت های این رسانه انقلابی در تبیین اهداف نظام و حمایت از آرمانهای انقلاب در برهه های گوناگون و حساس، اظهار داشت: رسالت رسانه تبیین حق و بیان واقعیت ها است و در این راه قلم نویسنده نباید اسیر محدودیت ها و منافع جناحی و سیاسی شود.

وی با اشاره به برهه هایی نظیر ۱۸ تیر ۷۸ و فتنه ۸۸ به عنوان نمونه و بررسی نقش رسانه ها در این حوادث، افزود: ترجیح منافع گروهی، جناحی و سیاسی بر مصالح و امنیت ملی یک آفت است و با توجه به اینکه رسانه ها بر شکل دهی و هدایت افکار عمومی تاثیر مستقیم دارند، چنانچه در میان اصحاب رسانه رواج یابد اثرات مخرب آن دوچندان می شود و باید به این نکته توجه ویژه شود.

نوروزیان تاکید کرد: تاثیرگذاری هوشمند بر افکار عمومی جامعه هدف و قابلیت اقناع و همراه سازی آن با خود، در دنیای کنونی منشاء قدرت و برگ برنده دولت ها و گروه ها و جناح های سیاسی مختلف بر علیه یکدیگر است و از آنجا که رسانه ایزاری قدرتمند و انکارناپذیر در این مسیر می باشد، بی دلیل نیست که مورد طمع دولت های بیگانه و گروه های سیاسی قرار گیرد و این موضوع لزوم هوشیاری اصحاب رسانه را بیش از پیش مشخص می کند.

محمد جعفر فلسفی سرپرست روزنامه کیهان در استان خوزستان نیز در این نشست ضمن تقدیر از فعالیت های سازمان بسیج رسانه استان بر ضرورت تعامل همه جانبه با این سازمان تاکید و عنوان کرد: بسیج نیروی مولد جامعه می باشد و نفوذ فرهنگ بسیجی در هر مجموعه ای باعث پویایی و رشد آن می شود و با این رویکرد همه افراد در هر جایگاهی موظف به تقویت و حمایت از نهاد بسیج هستند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.