شادباش اصلاح طلبان آبادان و خرمشهر بمناسبت انتصاب دکترشریعتی به استانداری خوزستان

خورنا – به نام خدا
“مژده ای دل که مسیحانفسی می آید
که ازانفاس خوشش بوی کسی می آید”
سرانجام پس ازچهل روز نبود نفر اول اجرایی استان باخبر شدیم برادر متعهد ماجناب دکتر شریعتی به این سمت منصوب شدند.
اینک گاه کاروتلاش درمسیر اصلاحات فرا رسیده است وهنگامه شکوفاشدن موسم همیاری بیشتروتنگتراصلاح طلبان بادولت اعتدال فراروی ماست. بی شک دراین هنگامه باید آماده رویشی ازمیان گردوغبارو آلودگی های زیست محیطی که می روند راه تنفس استان زرخیز خوزستان را مسدود کنند، بود.
شادباش خدمت تمام اهالی استان خوزستان به مناسبت اینکه جوان ترین استاندار کشورو از خطه زرخیزخوزستان، برمسند خدمت به مردمی باعزت نشست.
ما اصلاح طلبان خرمشهروآبادان از دولت اعتدال ، کنشگران سیاسی -اجتماعی ونخبگانی که دربه بار نشستن این خواسته مردم خوزی نقش داشتند ، تشکر وقدردانی می نماییم.
سپاس بی پایان خدمت تمام دوستان که صبورانه توانستند با پیروزی اصلاح طلبان دربدست آوردن این کرسی مهم وسرنوشت ساز، درآبادانی خوزستان نقش داشته باشند. مافعالان سیاسی واجتماعی شهرهای خرمشهر وآبادان دست استاندارجدید رااز میان گردوغبار این دوشهر می فشاریم وبرخود می بالیم که هدفمان خدمت به مردم در کنار این عزیز بزرگوار خواهد بود.
روز وروزگاری همراه با شادی وتندرستی برای همگان ومجموعه جدید اجرایی استان خوزستان از ایزد منان خواستاریم.
شورای هماهنگی اصلاح طلبان آبادان وخرمشهر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.