خدمت فقط در کمیسیون انرژی!

خورنا - باافتتاح مجلس دهم وتایید اعتبار نامه های نمایندگان مردم ، تکاپو برای جایگزینی نمایندگان در کمیسیونهای تخصصی شدت گرفت وبالاخره چشممان به جمال اعضای کمیسیون های تخصصی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی منور شد. کمیسیونی با 28 عضو که خوزستان با 11 عضو درآن یکه تاز است.

خورنا – باافتتاح مجلس دهم وتایید اعتبار نامه های نمایندگان مردم ، تکاپو برای جایگزینی نمایندگان در کمیسیونهای تخصصی شدت گرفت وبالاخره چشممان به جمال اعضای کمیسیون های تخصصی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی منور شد. کمیسیونی با ۲۸ عضو که خوزستان با ۱۱ عضو درآن یکه تاز است.
آنچه بنظر می رسد با آنچه صورت گرفته کمتر همخوانی دارد. سوابقی در حوزه قضا، شهرداری نظامی ودفاعی، امنیتی، آموزشی بیشتر از حوزه نفت وانرژی دربین سوابق اعای خوزستانی کمیسیون انرژی خودنمایی می کند.
جالب که بیشتر نمایندگان خوزستانی در ادوارمختلف مجلس خدمت در کمیسیون انرزی رابیشتر می پسندند ولو تخصصی در آن نداشته باشند وکمیسیونهایی چون آموزش وفرهنگ، حقوقی، عمران ، کشاورزی حتی اصل ۹۰ ازدید نمایندگان استان کمتر وگاهی اصلا ،محلی برای خدمت بحساب نمی آید.
استانی به پهناوری خوزستان ، با این همه منابع کشاورزی واراضی حاصلخیز وآبهای روان ولو با تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر طرح عظیم ۵۵۰ هزار هکتاری بازهم کشاورزی ارزش خدمت رسانی نمی یابد.
دراستانی که با مشکلات فراوان فرهنگی وآموزشی روبروست ، کمیسیون آموزش مجلس، لیاقت نمایندگان دانشگاهی آن راندارد وشهرسازان آن عمرانی فکر نمی کندد وعلاقمندند بیشتر نفتی باشند.
براستی چرا سالهاست که نمایندگان خوزستان بیشتر علاقمند به کمیسیون انرژی هستند ولو برخلاف تخصص وتوانایی خود وآیا اینهمه سال عضویت های غیرعلمی وغیرتخصصی پیاپی درکمیسیون انرژی مجلس بازخورد مثبت ومفیدی رابرای استان خوزستان داشته است ؟
غلام عباس کاظمی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • برای اینکه بیشتر نماینده ها به فکر منافع خود هستند تا رفع مشکلات مردم