آمار خواندنی ازدیدار تیمهای بسکتبال پتروشیمی بندرامام-نفت آبادان /۲برد پتروشیمی بندرامام ،۱بردنفت آبادان

آمار خواندنی از دیدارتیمهای بسکتبال پتروشیمی بندرامام-نفت آبادان ۲برد پتروشیمی بندرامام ۱برد نفت آبادان

مهدی چاروسایی ،خبرنگارورزشی خورنا: تیم های بسکتبال پتروشیمی بندرامام و نفت آبان تاکنون ۳ بار در لیگ برتر۹۴-۹۵به مصاف یکدیگر رفته اند که ۲پیروزی سهم پتروشیمی بندرامام و یک پیروزی سهم نفت آبادان بوده است.

آمار کلی دوتیم درسه بازی که درمقابل یکدیگر قرار گرفته اند
به شرح زیر میباشد:

مجموع پیروزی در سه بازی:
پتروشیمی بندرامام ۲
نفت آبادان ۱

مجموعه پرتاب های دوامتیازی به ٹمر نشسته در سه بازی:
پتروشیمی بندرامام ۵۵
نفت آبادان ۵۱
مجموع پرتاب های دو امتیازی هدررفته:
پتروشیمی بندرامام ۶۲
نفت آبادان ۴۸
مجموع پرتاب های سه امتیازبه ٹمرنشسته:
پتروشیمی بندرامام ۲۳
نفت آبادان ۱۹
مجموع پرتاب های سه امتیازی
هدر رفته:
نفت آبادان ۵۰
پتروشیمی بندرامام ۴۴

مجموع پرتاب های آزاد به ٹمرنشسته:
پتروشیمی بندرامام ۶۳
نفت آبادان ۵۲
مجموع پرتاب آزاد هدر رفته:
نفت آبادان ۴۲
پتروشیمی بندرامام ۲۰

مجموع ریباندها:
پتروشیمی بندرامام ۱۰۴
نفت آبادان ۹۶
پاس منجر به گل:
پتروشیمی بندرامام ۳۶
نفت آبادان ۳۰

توپ ربایی:
پتروشیمی بندرامام ۳۵
نفت آبادان ۲۱

بازیکنان برتر از لحاظ کارایی درمجموع سه بازی:
محمد جمشیدی نفت آبادان کارایی ۴۹

بهنام یخچالی پتروشیمی بندرامام کارایی ۳۵

بازیکنان برتر از لحاظ امتیازدرمجموع سه بازی:
محمد جمشیدی ۴۸
بهنام یخچالی ۳۸

اولین بازی دوتیم پتروشیمی بندرامام-نفت آبادان در فینال لیگ برتر بسکتبال روز یکشنبه ۹۵/۱/۲۲
برگزار میشود.

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.