انصراف یکی از کاندیداهای مجلس شورای اسلامی دزفول

خورنا به نقل از دزمهراب بیانیه انصراف محسن جلواتی به شرح زیر است:
بیانییه بسیار مهم جناب مهندس جلواتی

بسم الله الرحمن الرحیم
ان الله لایغیر مابقوم حتی یغیروامابانفسهم
خداوند حال هیچ قومی رادگرگون نخواهدکردمگراین که آنان حال خودراتغییردهند (رعد۱۱)
مردم قهرمان،شهیدپرورومظلوم دزفول عزیز
اینجانب محسن جلواتی باداشتن سوابق وتجارب مختلف دربخشهای متعدد حاکمیتی کشور اعم دردستگاههای اجرایی ،نظارتی وقانون گذاری برخود تکلیف دیدم که با اتکابر این تجارب بعنوان خادم کشوروشهرعزیزم دزفول درصحنه انتخابات دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی کاندیدشوم وهمچنین با عنایت حساسیت ویژه وقابل تامل اوضاع شهرستان درمقوله های امنیت ، مسایل قومی واختلاف وچنددستگیها که در۱۰سال اخیر گریبانگیر شهرمان شده است لذاازحدود
دوسال قبل به اتفاق برخی دوستان بااکثر دزفولی های مقیم تهران ،اهوازودزفول
جهت تعامل ووحدت کلیه جریانات بمنظور برون رفت ازاوضاع فعلی شهرستان وعدم تعبیر خوابی که جهت دزفول دیده اند اقدام نمودیم وبنده سعی کردم وقول دادم دراین راه متوهم نشوم وفدائی باشم واینک جهت مصلحت اندیشی وبمنظور وحدت همه جریان ها وترجیح مصالح مردم شهرمان برمصلحت فردی؛ اینجانب انصراف خودراازکاندیداتوری وادامه این راه اعلام میدارم امیداست دیگرعزیزان دراین برهه حساس وسرنوشت سازادامه دهنده این راه خیر باشند ؛تاآیندگان به خوبی ازآنها یادکنند وامیدوارم این حرکت که ازابتدا به نیت قربت وخدمت شروع شده مورد رضایت الهی قرارگیرد
درخاتمه ضمن عرض تشکر وقدردانی ازکلیه عزیزانی که دراین راه حقیر راهمراهی نمودندهمچنین ازدفترنظارت برانتخابات شهرستان دزفول، هیات اجرایی ومسولین محلی ،استانی وکشوری تقدیر وتشکر می نمایم واز مردم عزیز شهرمان دزفول استدعا دارم باشرکت گسترده وحداکثری درانتخابات به فرمان رهبر عزیزمان لبیک گویند
والعاقبه للمتقین
خادم مردم دزفول محسن جلواتی
۱۳۹۴/۱۱/۲۶

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.