مراسم تودیع و معرافه بخشدار رود زرد و بخشدار مرکزی شهرستان رامهرمز

خورنا- مراسم تودیع ومعارفه بخشدار رودزردوبخشدارمرکزی رامهرمز باحضورفرمانداررامهرمزمصطفی سمالی،معاون فرمانداروتعدادی ازمدیران شهرستان رامهرمز در سالن اجتماعات فرمانداری برگزارشد.
دراین آیین علی بویری به عنوان بخشدارمرکزی رامهرمزمعرفی وازخدمات یوسف بروسان بخشدارقبلی تقدیر شد.همچنین دراین مراسم عباس بازرگانی به عنوان بخشداررودزرد معرفی واز خدمات علی بیگدلی بخشدار قبلی قدردانی شد.
دراین مراسم مصطفی سمالی فرماندار رامهرمزباتوجه به نزدیکی انتخابات نقش بخشدارن رامهم خواندوگفت: با توجه به تاکیدات استاندارمحترم انتصابات برخلاف گذشته از مجموعه وزرات کشورانجام شده که این امر موجب ایجادانگیره واشتیاق به فعالیت دربین پرسنل خواهدشد.برای پرسنل وزارت کشوراین امکان وجودداردکه بابروز شایستگی های خود به مراتب بالاترارتقا پیداکنند.
فرشید فرجی رامهرمز

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.