آبادان اصلاح طلب است

اصلاح طلبى در مشرق زمين ريشه در دوران يكه تازى اتحاديه جماهير شوروى دارد ، اپوزوسيون در آن اثنا بواسطه ى فعاليتهاى سياسى ، اجتماعى خود و باور به گفتمان اصلاح طلبى و تحول خواهى؛ نقش مؤثرى در فروپاشى بلوك شرق داشتند.

خورنا – اصلاح طلبى در مشرق زمین ریشه در دوران یکه تازى اتحادیه جماهیر شوروى دارد ، اپوزوسیون در آن اثنا بواسطه ى فعالیتهاى سیاسى ، اجتماعى خود و باور به گفتمان اصلاح طلبى و تحول خواهى؛ نقش مؤثرى در فروپاشى بلوک شرق داشتند.
اما خواستگاه راستین اصلاح طلبى را میتوان در میان تئورى ها و نظریات متفکران و نظریه پردازان غربى جستجو کرد.
بعد از انقلاب اسلامى ، مؤمنان به جریان اصلاحات در ایران که به نیروهاى چپ مذهبى شهره بودند در دهه هزار و سیصد و هفتاد بسترسازِ حماسه اى سیاسى ، اجتماعى شدند که در دوم خرداد هفتاد و شش متبلور شد.مجمع روحانیون مبارز ، حزب کارگزاران سازندگى و حزب مجاهدین انقلاب اسلامى از جریانهاى مؤثر در به قدرت رسیدن دولتى بودند که بعداً “اصلاحات” لقب گرفت دوسال بعد از حاکمیت گفتمان اصلاحات بر بدنه ى دولت جمهورى اسلامى طى مدت زمان کوتاهى ، تحولى محسوس در جامعه ایران پدیدار شد ، توسعه سیاسى از جمله شعارهاى دولت بود که در حوزه نشر تحقق یافت. بهار مطبوعات بعنوان اصطلاحى خوشایند درآن دوران ، میان اهالى قلم استعمال میشد.
گفتمان اصلاحات با اتکا به سیاست تنش زدایى علاوه بر پیامدهاى مثبت داخلى در عرصه بین الملل نیز با استقبال بى نظیرى مواجه شد تا جایى که نظریه رئیس دولت اصلاحات تحت عنوان ” گفتگوى تمدنها” در سازمان ملل متحد به ثبت رسید و سال ٢٠٠١ از سوى سازمان ملل سال گفتگوى تمدنها نامگذارى شد.
جریان اصلاحات در پى امروزى کردنِ مفهوم “دولت-ملت” با تقویت احزاب و پى ریزى جامعه ى مدنى در راستاى کوچک شدن دولت قدم برداشت و با تقسیم قدرت بین احزاب ، تشکلها و نهادهاى غیر دولتى به بازتولید فرهنگ مشارکت در جامعه پرداخت ، بسطِ فضاى باز سیاسى توسط دولت ، شکوفایى اقتصادى را به دنبال داشت ،کاهش چشمگیر نرخ تورم و بهبود وضعیت معیشیتى مردم ، نمره اى قابل قبول در کارنامه ى اقتصادى دولت اصلاح طلب بود.
شاید حوزه ى فرهنگ و هنر بیش از دیگر عرصه ها مدنظر اصلاح طلبان بود چرا که در این مکتب ؛ توسعه ى فرهنگى بعنوان زیر بناى توسعه ى اقتصادى و سیاسى تعریف شده بود . پویایى صنعت سینما و تحول بنیادین در هنر تئاتر و موسیقى مُهر تأییدى بر این ادعاست.
اینک در آستانه ى دهمین دوره ى انتخابات مجلس شوراى اسلامى مجالى فراهم گشته تا نمایندگان منتخب ملت ایران ، مکمل دولتى باشند که بخش اعظمى از موفقیت در انتخابات ریاست جمهورى سال ٩٢ را مدیون اصلاح طلبان است.
همانگونه که اشاره شد گفتمان اصلاحات با اعتقاد به ” حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش” در پى تغییر و اصلاحِ تدریجى نابسامانى هاى سیاسى ، فرهنگى و اقتصادى در چارچوب قانون است.
شهید مرتضى مطهرى اصلاح طلبى را یک روحیه اسلامى میدانستند و به تعبیر ایشان ؛
“اصـلاح طـلبـی یک روحیه اسلامی است . هر مسلمانی به حکم اینکه مسلمان است خواه ناخواه اصـلاح طـلب و لااقـل طـرفـدار اصـلاح طـلبی است . زیرا اصلاح طلبی هم به عنوان یک شـأن پـیـامـبری در قرآن مطرح است و هم مصداق امر به معروف و نهی از منکر است که از ارکان تعلیمات اجتماعی اسلام است ” ١
به فرمایش مقام معظم رهبرى :
“اصلاحات یک حقیقت ضرورى و لازم است.وباید در کشور ما انجام بگیرد.اصلاحات در کشور ما ازسر اضطرار نیست جزء ذات و هویت انقلابى و دینى نظام ماست.اصلاحات یک فریضه است” ٢
توقعات شهروندان آبادان بعد از گذشت نزدیک به سه دهه از پایان جنگ تحمیلى هنوز با نیازهاى اولیه یک انسان براى حیات که “آب و هوا” میباشد برابرى دارد چرا که ریزگردهاى بیمارى زاى معلق در هوا و آب غیر قابل شرب
نفسهاى شهر را به شماره انداخته.
اما مرور تاریخ اثبات میکند همواره آنچه اصلاح امور را در جامعه ممکن ساخته ، مشارکت عمومى بوده ، مشارکتِ متکى بر تدبیر و تحقیق . اسفند ماه سال ١٣٩۴ فرصتى زرین است تا شهروندان آبادان به ” تغییر” رأى دهند و این تحول ممکن نیست جز با تصمیم گیرى مدبرانه مردم شریف آبادان.

پیامبر رحمانیت حضرت محمد ( ص ) میفرماید :
اَصْلَح الناس اَصْلَحُم للناس
صالح ترینِ انسانها ، اصلاح طلب ترینِ آنهاست
“مرتضى دهدارى پور”
١٣٩۴/١٠/١۴
پانوشت ؛
١- مرتضى مطهرى/نهضت هاى اسلامى در صد سال اخیر/قم : صدرا ، بیتا/ ص ٨-٧
٢-بیانات مورخه ١٣٧٩/٠١/٢٨

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.