درجلسه شورای برنامه ریزی سازمان دانش آموزی خرمشهر مطرح شد

استفاده ازکارتهای اعتباری دانش آموزی در بوفه مدارس

خورنا -صبح روز دو شنبه 23/9/94جلسه شورای برنامه ریزی سازمان دانش آموزی شهرستان خرمشهردرمحل دفتر مدیریت آموزش وپرورش خرمشهر برگزار گردید.

خورنا -صبح روز دو شنبه ۲۳/۹/۹۴جلسه شورای برنامه ریزی سازمان دانش آموزی شهرستان خرمشهردرمحل دفتر مدیریت آموزش وپرورش خرمشهر برگزار گردید.
دراین جلسه عنبری مدیریت آموزش وپرورش خرمشهر با بیان این مطلب که سازمان دانش آموزی ظرفیت های مشارکت اجتماعی وسیاسی دانش آموزان را تقویت می نماید ، عنوان کرد : رشد فعالیتهای سازمان دانش آموزی وکمک سایر ارگانهای دولت به آن باعث پیشرفت فکری واجتماع پذیری آینده سازان ما درنتیجه توسعه فکری جامعه خواهد بود.
منصور بچاری رئیس سازمان دانش آموزی شهرستان نیز افزود که : درتلاش هستیم که درسال جاری وسال تحصیلی آینده فعالیت های سازمان را از طریق فعالسازی خبرگزاری پانا در شهرستان وآموزش به دانش آموز –خبرنگاران بطور مداوم ، کنترل بوفه های مدارس ومدرنیزه کردن آنان از طریق ورود کارتهای اعتباری دانش آموزی به آنها که برای اولین بار درکشور انجام می پذیرد ونیز تکمیل وبهسازی اردوگاه متروکه شهید جهان آرا ازطریق جذب بودجه های اختصاصی نسبت به حضور بیشتر سازمان دانش آموزی دربطن مدارس واجتماع اقدام نمائیم.
درادامه نماینده فرماندار ونمایندگان دانش آموزان از برنامه های مطرح شده استقبال و دراین زمینه پیشنهاداتی چند راارائه نمودند.IMG_1674 IMG_1668 IMG_1664

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.