بالاخره همه میشکنند!

مهدی چاروسایی,خبرنگارورزشی خورنا:امروزصبح در ادامه رقابتهای لیگ بسکتبالnba تیم گلدن استیت وریرزدرحالی که نما ونشانی از باخت نداشت,اماشکست! آنها رامیلواکی باکس شکست ومیلواکی باکس را یکی دیگر میشکندواین شکست ها همچنان ادامه دارد.

درکشورمان ودرعرصه ی بسکتبال نیز,دیروز تیم…..پرازشگفتی ومملواز پیروزی ها بود وشکست! قهرمان چندین ساله لیگ برتر بسکتبال,باشگاههای کشور,شکست!تیم ته جدولی این رقابتها هم, شکست اما…….خداهرگز نمیشکند!

باخداباشیم ومهربان باشیم و……….که عاقبت همه ی´ما میشکنیم”واین قانون خداست که غنی وفقیرنمیشناسد.بلندوکوتاه نمیشناسد وپیروجوان نمیشناسد.تیم…..پرازشگفتی ومملواز پیروزی ها بود وشکست! قهرمان چندین ساله لیگ برتر بسکتبال,باشگاههای کشور,شکست!تیم ته جدولی این رقابتها هم, شکست اما…….خداهرگز نمیشکند!

باخداباشیم ومهربان باشیم و……….که عاقبت همه ی´ما میشکنیم”واین قانون خداست که غنی وفقیرنمیشناسد.بلندوکوتاه نمیشناسد وپیروجوان نمیشناسد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.