فشار از بالا در مقیاس اصلاح طلبی خوزستان

خورنا -تفکراصلاح طلبی درخوزستان مانند مرکز با فراز وفرودهایی روبرو بوده است ودوران اوج حضوروفعالیت تامحاق کامل راتجربه نموده است.

خورنا -تفکراصلاح طلبی درخوزستان مانند مرکز با فراز وفرودهایی روبرو بوده است ودوران اوج حضوروفعالیت تامحاق کامل راتجربه نموده است.

دوسالی است که به یمن فضای جدید اعتدال درکشور، عرصه فعالیت برای این دیدگاه مهم در کشوروبه تبع آن دراستان فراهم آمده است.

فضایی که باید آنرا غنیمت شمرد وبا هماهنگی واتحاد نیروهای فعال وخوشفکر درسراسر استان ، از آن بنحو احسن درجهت آرامش، اخلاق و نشان دادن چهره سالم وحقیقی اصلاحات به مردم وبرخی نهادها استفاده نمود.

ولی متاسفانه گاها اتفاقاتی که درسطح اصلاح طلبان مرکز استان رخ می دهد غیرقابل قبول می نماید وبجای تلاش در جهت جذب مشارکت حداکثری فعالان سیاسی شهرستانها واستفاده ازپتانسیل نیروهای خوشفکر واهرمهای منطقه ای، گاها بخاطر برخی مسائل شخصی قیصریه را به آتش می کشند وکل فعالیتهای مجموعه ای دیده نمی شود.

بزرگان اصلاح طلبی در استان باید به آن توجه نمایند که بافشارازبالا تنها فرصتها راازدست می دهند وباید این حق رابرای شهرستانها قائل باشند که باتدبیروتعقل وآن چیزی که اصلاح طلبی مدعی آن است یعنی دمکراسی ، درامورداخلی شهرستانها مستقل عمل نمایند وزیرسایه فشار بالا دست نباشند که امریست کاملا مخالف مسلک اصلاحیگری .

حلقه های بسته راهبری و مجامع بانامهای متعددکه همه با حلقه های بسته اسامی تکراری تشکیل شده باید راه را برای حضور نیروهای جدید وبا فرایندی دمکراتیک مخصوصا شهرستانی باز بگذارند ، زیرا اصلاح طلبی سند شخصی نیست وتفکریست که متعلق به تمام دلسوزان ومعتقدان است نه افرادی خاص.

غلام عباس کاظمی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.