گردشگری خوزستان و «اداره کلی» بدون نقشه راه

خورنا -سید ابراهیم موسوی ؛ فعال گردشگری استان خوزستان: گردشگری در کشورمان در ابتدای راه خود قرار دارد. ایران ما در زمینه گرایش های مختلف این صنعت دارای پتانسیل های بسیاری است. در سالهای اخیر که درآمدهای نفتی کشورمان کاهش یافته توجه به این صنعت نیزافزایش چشمگیری داشته است.

هم اکنون برخی استانهای کشورمان در برنامه های توسعه خود، گردشگری را در اولویت برنامه های توسعه استان خود قرار داده اند و این امر نشان دهنده اهمیت این صنعت در نگاه آنهاست.

در خوزستان نیز برای توسعه گردشگری تلاشهایی از سوی فعالان و دوست داران این عرصه و همچنین مجموعه اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان صورت گرفته است. به دلیل اهمیت این صنعت و نقشی که می تواند در توسعه استان ایفا کند.

در این نوشتار برآنم تا به اختصار به نکاتی در این زمینه اشاره کرده و پس از بیش از دو سال از تغییرمدیر کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خوزستان تاملی در عملکرد این اداره کل در حوزه گردشگری داشته باشیم و امیدوار باشیم این تامل و نظرات سایر دوست داران گردشگری خوزستان چراغ راهی باشد برای پیمودن مسیر آینده این صنعت در خوزستان .

۱-  نخستین اقدامی که مجموعه اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری به عنوان مهمترین متولی حوزه گردشگری بر عهده دارد آرائه آمار و ارقام و تحلیلی دقیق و واقع بینانه از موقعیت خوزستان در این حوزه است. این برآورد و تحلیل هر چند تلخ و گزنده هم که باشد باید به صراحت به شهروندان خوزستانی و سایر مدیران استان عرضه گردد تا مبنای مناسبی جهت برنامه ریزی شود.

به نظر میرسد در این زمینه مدیر کل محترم میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری که آخرین مدیر کل منصوب دولت پیشین در خوزستان است بر اساس معیارهای دولت تدبیر و امید عمل نکرده است . این مهم بویژه در زمینه ارقام ورود گردشگر به خوزستان موجب اعتراض برخی کارشناسان امر نیز شده است و اعتراض برخی روزنامه نگاران استان نسبت به صحت آمار ورود گردشگران به خوزستان در یکی از جلسات مطبوعاتی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری نیز یکی از نشانه های این امر بوده است.

۲- برای هر اقدامی جهت  توسعه گردشگری خوزستان ما نیازمند شناسایی امکانات و توانمندی های موجود در شاخه های مختلف گردشگری و پس از آن تدوین برنامه ای کاربردی جهت توسعه این توانمندی ها هستیم. شواهد نشان می دهد ما در این زمینه دچار ضعف مفرط هستیم. شهرهای مختلف خوزستان هر یک دارای توانمندی های متفاوت در زمینه گردشگری هستند. باید از مدیران اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری پرسید که آیا سند توسعه گردشگری هر یک از شهرهای خوزستان  و به تبع آن سند توسعه گردشگری استان را تدوین کرده اند؟

اگر جواب مثبت است آنرا منتشر کنند تا مورد استفاده کارشناسان امر قرار گیرد و اگر جواب منفی است باید پرسید بدون یک برنامه منسجم ، در این مدت  براساس چه شاخص هایی به توزیع منابع خود و یا جلب مشارکت سرمایه گذاران و سایر ارگانها و دستگاههای استان اقدام کرده اند. باید بدانیم  بدون نقشه راه ما نمیتوانیم شاهد توسعه متوازن گردشگری خوزستان باشیم و منابع استانی و ملی خود برای رسیدن به جایگاه مناسب در این حوزه  را به درستی استفاده نماییم.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.