تصاویر: کارگاه لنج سازی در خرمشهر

خورنا – تصاویر زیر مربوط به یک کارگاه لنج سازی در خرمشهر میباشد:

۱۸۳۴۳۱۹ ۱۸۳۴۳۲۱ ۱۸۳۴۳۲۲ ۱۸۳۴۳۲۳ ۱۸۳۴۳۲۴ ۱۸۳۴۳۲۹ ۱۸۳۴۳۳۰

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 • 🌸سوابق:حاج صالح

  🌸خوشنامی:حاج صالح

  🌸دیپلمات: حاج صالح

  🌸اقتصاد دان:حاج صالح

  🌸حقوقدان:حاج صالح

  🌸رزمنده:حاج صالح

  🌸جوانگرا:حاج صالح

  🌸اصلح: حاج صالح

  ✅محمدصالح سواریان✅

  🌄خرمشهر همیشه زنده است🌄