معاون آموزش وپرورش خرمشهر:

ستاد پروژه مهر خرمشهر با آمادگی کامل به استقبال سال جدید تحصیلی می رود

خورنا – به گزارش خبرنگارخورناازخرمشهر، معاونت محترم آموزش ابتدایی مدیریت آموزش وپرورش خرمشهر دررابطه با پروژه مهر سال تحصیلی ۹۴-۹۵عنوان داشت : برای آغاز سال جدید تحصیلی پنج کارگروه در آموزش وپرورش خرمشهر تشکیل شدند، که هر کدام متناسب با وظایف محوله پیگیرامور مربوط به مدارس درخصوص سازماندهی نیروی انسانی، فضاها، تجهیزات جدید واسقاطی وزیبا سازی فضای آموزشی خواهند بود.
فاطمه بداق افزود: درراستای حسن اجرای برنامه ها، کارگروه نظارت وارزیابی ستادپروژه مهر شهرستان باانجام بازدیدها وارسال بخشنامه ها به مدارس جهت نظارت برامور فعالیت دارد واین ستاد با آمادگی کامل به استقبال سال جدید تحصیلی می رود.
ایشان خاطرنشان کردند: ضمن اینکه تاکنون بیش از ۲۵۰۰۰ دانش آموز درسه دوره تحصیلی درسامانه ثبت نام نموده اند ستاد پروژه مهر خرمشهر آمادگی دارد تا بقیه دانش آموزانی که بدلایلی از ثبت نام جامانده اند را برای سال جدیدتحصیلی ثبت نام نماید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.