تصویر: ناطق و احمدی‌نژاد هم نظر شدند

خورنا -تصویر: ناطق و احمدی‌نژاد هم نظر شدند.

۱۰۲۷۲۰_۶۱۴

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.