تصاویر نورپردازی بندرماهشهر توسط شهرداری

خورنا –شهرداری بندر ماهشهر در راستای خدمات رسانی مطلوب به شهروندان و استفاده بیشتر خانواده های محترم از فضای سبز ، پارکهای سطح شهر، نسبت به نورپردازی پارکها و میادین اقدام نموده است.

۱eb463b7-2c2d-4b90-9763-ea118937ea0c_20150720_100818 ۲۱efc781-9b2d-44d6-9a3f-86fe5db51535_20150720_100945 ۷۲ef5250-2b4c-4e72-9e2f-981e555e610e_20150720_100846 ۸۰۸۸۵۷۰e-5687-4166-8e94-ccd6a303027b_20150720_100632 ۶۵۲۵۱۳۶۸-۱fb0-440f-ab1a-5ff278fa430e_20150720_100746 e8e2ca0a-7596-41e0-a01f-4dfe9030a79a_20150720_100937

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • از زحمات کارکنان نورپردازی سپاسگزارم . نور و روشنایی در آئین و مذهب ما بسیار سفارش شده و انتظار می رود انجام این کار زیبا بر اساس برنامه و روش نو و بروز صورت بگیرید تا اثر روانی آن بر شهروندان عزیز معشوری بیشتر باشد .

  • الله نورالسموات و الارض-