چرا ستادهای دکتر روحانی در خوزستان دوباره فعال شد؟/ حمید لویمی

خورنا جلسه ای به همت آقای دکتر جادری رییس ستاد آقای دکتر روحانی درانتخابات سال۹۲ریاست جمهوری تشکیل شد و طی آن اعلام شدکه رییس و اعضای ستادهای دکتر روحانی درخوزستان مبادرت به تشکیل یک شورای مشورتی ازمیان ستادهای ایشان کرده اند.

علت تشکیل این شورای مشورتی هم درپیش بودن انتخابات مجلس درپایان سالجاری واهمیت یاری رساندن به دولت منتخب برای پیشبرداهدافش مطرح شد.

اما چرا بعد از دو سال از اعلام انحلال ستادهای دکترروحانی دوباره مبادرت به تشکیل این ستادها شد؟ جای تحلیل و بررسی دارد! بعد از انتخابات ریاست جمهوری گذشته درسال۹۲ وقتی دکتر روحانی باحجم عظیم مطالبات ستادهای انتخاباتیش مواجه شد به توصیه برخی مشاورانش مبادرت به انحلال ستادهای انتخاباتی نمود که در سراسر کشور باعث یاس و سرخوردگی بسیاری از فعالان ستادهای ایشان شد.

اما دولت بدون توجه به نقش این ستادها در بسبج مردم با سر خوشی مشغول کار خودش شد. غافل از اینکه در کمتر از دو سال از عمر دولت باز مجبور خواهد شد به سراغ این ستادهای مردمی برود.

حالا آنوقت موعود رسیده و دولت فهمیده برای رسیدن به مجلس همراه نیازمند همان ستادهایی است که روزی آنها را منحل کرده بود!

اما بدنه ناراضی شده ستادهای دکتر روحانی بخصوص در استان خوزستان طی دوسال اخیر بسیاری ناملایماتیها را از دولتمردان و مدیران دولت منتخب خودش دیده بود و حتی کار به آنجا رسیده که دولت برای بسیج دوباره ستادهای دکترروحانی درخوزستان به سراغ دکترجادری(استاندارهرمزگان)رفته تا شاید با پا در میانی ایشان و بسبج دوباره این ستادها مجددا شانسی برای پیروزی جناح دولت تصور شود.

دکتر جادری هم باتوجه به آشنایی و روابط مردم دارانه اش با ستادها قدم پیش گذاشته تا بر این قضاوت دولت صحه بگذارد که دولت روحانی از بالاترین مقام اجرایی خود در بسبج ستادهای دکتر روحانی و بدست آوردن موفقیت در انتخابات آینده مجلس نا امید است و میداندکه با وجود دکتر مقتدایی هیچ شانسی برای همراهی مردم بادولت درانتخابات آینده مجلس وجود ندارد و اگر حتی ذره ای شانس موفقیت برای فعالیتهای دکتر مقتدایی وجود میداشت هرگز دولت به آقای جادری اجازه نمیداد از ۱۰۰۰ کیلومتر دورتر برای راه اندازی ستادهای دکتر روحانی با خوزستان بیاید!

دکتر جادری میخواهد از باقیمانده ارتباط بجای مانده اش باستادها استفاده کند و مبادرت به فعال نمودن ستادها نماید اما از این نکته غافل است که میزان نارضایتی از عملکرد آقای مقتدایی تاجایی است که امکان این تحرک را از ستادهای دکتر روحانی هم سلب کرده است.

بهرحال با محوریت دکتر جادری جلسه ای برای تحرک ستادهای دکتر روحانی تشکیل شد اما اگر این تحرک باتوجه به دور بودن آقای جادری از خوزستان بخواهد با محوریت مدیران منصوب آقای مقتدایی یا هدایت پشت پرده ایشان ادامه یابد بطور یقین از رسیدن به پیروزی درانتخابات مجلس آینده باز خواهد ماند!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • درود بر دکتر جادری افتخار خوزستان. منتظر فعالیت مدیر جهادگر آقای جادری هستیم