مدیر منابع انسانی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب عزل شد

خورنا ظهر امروز  بیژن عالیپور مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب طی حکمی جمشید خدری را از سمت مدیریت منابع انسانی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب عزل و تا معرفی جانشین وی  مسولیتهای او  را شخصا برعهده گرفت.

بر این اساس جمعی از کارکنان  مناطق نفتخیز جنوب ضمن اعلام حمایت از این اقدام عالیپور این انفصال را حرکتی معنا دار از جانب وی در راستای سیاستهای دولت ارزیابی نموده اند .

لازم به ذکر است که پس از تغییرات مدیریتی در مناطق نفتخیز جنوب کما کان بخش زیادی از مدیران دولت پیشین در مصدر امور بوده و مسولیتهای کلیدی را بر عهده دارند و به همین دلیل این برکناری امید به تغییر در فضای مدیران ارشد شرکت را به اردوگاه حامیان دولت تدبیر و امید برگردانده است .همچنین انتظار می رود این انفصال با انتصابی از میان نیروهای پرتوان همگام با دولت اعتدال  همراه  گردد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.