پیش نیاز استانی شدن “گزینش نماینده های خانه مردم”/ اکبر ظریفی

اکبر ظریفی ؛ خورنا – هرگاه که بخواهیم برای نخستین بار دست به کاری بشویم که پیش از آن، پیرامون آن کنشی هم وزن نداشته ایم، بایسته است که کار را سبک سنگین کنیم. چه چیزهایی را برای انجام این برنامه نیاز داریم؟ آیا نیازهایمان در دسترس است؟

باری، استانی شدن گزینش نمایندگان، هم گرایی را در استان ها بالا می برد، نمایندگان باید برای پاسخگو بودن در برابر گزینش کنندگانشان به خواست های استانی پاسخ دهند و تلاش آنها باید برای برآورده شدن خواست های استانی بینجامد، به یکپارچه کردن سرچشمه های مالی برای نیازهای استانی خواهد انجامید، برای رسیدن به این خواسته ها نخبه ترین ها برگزیده خواهند شد.

در برابر، شاید شهرها و روستاهای دور دست نتوانند بودجه هایی برای برون رفت از سختی ها بگیرند و این تنش میان استانی را در شهرهای بزرگ با دیگر جاها خواهد داشت.

برای اینکه به این آسیب ها دچار نشویم خوب است به بهترین راه کارنگاهی داشته باشیم:

اگر پایه اندیشه ای برای گزینش ما”کنش های سیاسی بر پایه اندیشه”باشد، برگزیدگان ما برای اینکه فردا پاسخی در برابر ما داشته باشند، بایستی جوری کار کنند که مردم تلاش همه گیر آنها را ببینند، همه استان را با یک چشم ببینند، همه مردم استان را”هم شهری” خود بدانند، بسیارخب، چگونه ممکن است؟

اینجاست که “ساخت احزاب”و نیرو گرفتن گروه های سیاسی پیش زمینه خواهد بود.آیا گروه های سیاسی ما اکنون چه ریختی دارند؟

پاسخ به این پرسش،چگونگی و نیاز به استانی شدن گزینش را نشان خواهد داد.

از نگاه به گروه های سیاسی کنش مند است که هرکسی درگوشه و کنار استان چشم به برنامه ها خواهد داشت، برنامه های گروه ها راه کارها را نشان خواهد داد و مردم در هر جایی دیگر سختی نخواهند داشت برای گزینش و گزینش های کور به روشنی خواهد گرایید.

دیگر خانواده و قوم و زبان و رنگ و لباس وپول و…، فشار زیادی بر نگاه مردم نخواهد داشت.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.