۹ تعاونی بخش شرقی مسکن مهر فرهنگ شهر شوشتر فاقد گاز می باشند

خورنا به گزارش سایت خبری پیک شوشتر ، ۹ تعاونی مسکن در بخش شرقی مسکن مهر فرهنگ شهر شوشتر فاقد گاز می باشند .

این ۹ تعاونی مسکن مهر از داشتن امکانات گازرسانی محروم می باشند .

شرکت گاز شهرستان شوشتر علت عدم لوله کشی و گازرسانی به ۹ تعاونی مسکن بخش شرقی مسکن مهر فرهنگ شهر شوشتر را نداشتن جاده و خیابانهای مناسب و استاندارد اعلام نموده است که باید جاده و خیابانهای این ۹ تعاونی مسکن مهر توسط اداره راه و شهرسازی شوشتر احداث گردند .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.