نائب رئیس شورای شهر اهواز خبر داد:

اولین نشست هم اندیشی مدیریت شهری اهواز با پیمانکاران نواحی برگزار شد

خورنا جلسه مشترک  هماهنگی پیمانکاران حوزه خدمات شهری با حضور نائب رئیس شورای اسلامی شهر  اهواز ،  شهردار محترم ، اعضای کمیسیون خدمات شهری و جمعی از مسئولین و مدیران شهرداری به منظور  گفتگو  پیرامون بررسی مسائل و مشکلات ، نقاط قوت و  نقاط ضعف موجود برگزار شد.

نائب رییس شورای شهر گفت : زمانی که وارد شورا شدم بوضوح پیمانکارانی را به چشم دیدم  که با عزمی استوار در حال خدمت رسانی بودند . کسانی که با سرمایه گذاری  زمان و بودجه خود به شهروندان خدمت می کردند .

وی ادامه داد : نگاه اسلام نگاهی برابرانه و یکسان است و من نیز در برخورد با پیمانکاران تفاوتی نمی بینم . این در حالیست که پیمانکاران از نظر عوامل و امکانات در یک سطح قرار ندارند  و در بعضی مناطق تجهیزات کم و در بعضی دیگر امکاناتی بهینه مشهود است که امیدواریم با بازنگری  «مدل قراردادهای پیمانکاران»  ،  این موضوع بررسی و جهت مرتفع سازی آن ، همت گماشته شود .

وی یادآور شد : از جزییات کار مناقصات و اقدامات صورت گرفته توسط پیمانکاران اطلاعات کمی موجود است . بنابراین نیاز است جلساتی مکرر توسط معاونت خدمات شهری برگزار شود تا بتوانیم از نزدیک شاهد مسائل و مشکلات باشیم که بتوان با اشراف به موضوع مشکلات را چاره اندیشی کرد .  این عضو شورای شهر اظهار داشت: قراردادهای نواحی  باید  به تفکیک  موضوع ،  به پیمانکاران مختلف  واگذار شود  تا تضمین کاری پیمانکاران بیشتر باشد و امکان فعالیت پیمانکار بیشتری با فضای رقابت سالم پدید آید . همچنین با رتبه بندی پیمانکاران ، شرکتهای فعال را تشویق و به ابتکارات و کارهای جدید آنها بها داده شود . سواری در پایان خاطر نشان کرد : نظارت بر نحوه اجرای عملکرد پیمانکاران به معنای صیانت از حقوق شهروندان است و بنا به مسئولیتی که بر دوش اعضای شورا و شهر داری ست  باید با دقت موارد مندرج در قراردادها را نظارت کرد .

جلسه مشترک  هماهنگی پیمانکاران حوزه خدمات شهری با حضور نائب رئیس شورای اسلامی شهر  اهواز ،  شهردار محترم ، اعضای کمیسیون خدمات شهری و جمعی از مسئولین و مدیران شهرداری به منظور  گفتگو  پیرامون بررسی مسائل و مشکلات ، نقاط قوت و  نقاط ضعف موجود برگزار شد.

نائب رییس شورای شهر گفت : زمانی که وارد شورا شدم بوضوح پیمانکارانی را به چشم دیدم  که با عزمی استوار در حال خدمت رسانی بودند . کسانی که با سرمایه گذاری  زمان و بودجه خود به شهروندان خدمت می کردند .

وی ادامه داد : نگاه اسلام نگاهی برابرانه و یکسان است و من نیز در برخورد با پیمانکاران تفاوتی نمی بینم . این در حالیست که پیمانکاران از نظر عوامل و امکانات در یک سطح قرار ندارند  و در بعضی مناطق تجهیزات کم و در بعضی دیگر امکاناتی بهینه مشهود است که امیدواریم با بازنگری  «مدل قراردادهای پیمانکاران»  ،  این موضوع بررسی و جهت مرتفع سازی آن ، همت گماشته شود .

وی یادآور شد : از جزییات کار مناقصات و اقدامات صورت گرفته توسط پیمانکاران اطلاعات کمی موجود است . بنابراین نیاز است جلساتی مکرر توسط معاونت خدمات شهری برگزار شود تا بتوانیم از نزدیک شاهد مسائل و مشکلات باشیم که بتوان با اشراف به موضوع مشکلات را چاره اندیشی کرد .  این عضو شورای شهر اظهار داشت: قراردادهای نواحی  باید  به تفکیک  موضوع ،  به پیمانکاران مختلف  واگذار شود  تا تضمین کاری پیمانکاران بیشتر باشد و امکان فعالیت پیمانکار بیشتری با فضای رقابت سالم پدید آید . همچنین با رتبه بندی پیمانکاران ، شرکتهای فعال را تشویق و به ابتکارات و کارهای جدید آنها بها داده شود . سواری در پایان خاطر نشان کرد : نظارت بر نحوه اجرای عملکرد پیمانکاران به معنای صیانت از حقوق شهروندان است و بنا به مسئولیتی که بر دوش اعضای شورا و شهر داری ست  باید با دقت موارد مندرج در قراردادها را نظارت کرد .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.