مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان اذعان داشت:

احداث منطقه ویژه اقتصادی شوش تاثیر بسزایی در اشتغال و رونق اقتصادی منطقه و کشور خواهد داشت

خورنا: مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان گفت: با توجه به توان تولیدی و اقتصادی شهرستان شوش طرح احداث منطقه ویژه اقتصادی تاثیر بسزایی در اشتغال و رونق اقتصادی منطقه و کشور خواهد داشت.

شوش دانیال با بیان اینکه این طرح مورد استقبال بسیاری از واحدهای صنعتی منطقه قرار گرفته است افزود: با توجه به توان تولیدی و اقتصادی شهرستان شوش طرح احداث منطقه ویژه اقتصادی تاثیر بسزایی در اشتغال و رونق اقتصادی منطقه و کشور خواهد داشت.

وی از جمله مزیت‌های فراوان شهرستان شوش برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی را قرار گرفتن در مسیر بزرگراه و راه آهن سراسری شمال و جنوب کشور، حضور دیرپای شرکت کشت و صنعت نیشکر و صنایع وابسته آن، تولید بالای محصولات کشاورزی و دامی در منطقه، وجود پایانه و بازارچه مرزی با کشور عراق و جاذبه‌های گردشگری عنوان کرد.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان خوزستان با اشاره به اینکه قانون ایجاد منطقه ویژه اقتصادی شوش مصوبه مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران در سال 89 است تصریح کرد: ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺑﺮون‌ﻧﮕﺮ و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ، ﺗﺎ ﺑﺘﻮان زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، روﻧﻖ ﺗﺠﺎری و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی را ﻓﺮاﻫﻢ آورد.

وی ادامه داد: ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺗﺤﺮک در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ‌ای ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ.

محمدیان در پایان تصریح کرد: محدوده توسعه شهرک صنعتی شوش به مساحت 100 هکتار به منطقه ویژه اقتصادی اختصاص پیدا کرد که در فاز نخست 30 هکتار جهت آماده سازی در نظر گرفته شده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.