عکس: اهواز، پس از باران

خورنا: شهر اهواز پس از یک باران اردیبهشت ماهی به گزارش تصویر:

عکس از رسول لطیفی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.