گزارش تصویری اجرای مانور سراسری منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی (مدیریت بحران منطقه و پتروشیمی بندرامام وپتروشیمی فن آوران)

خورنا|باقر گل فر:گزارش تصویری اجرای مانور سراسری منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

(مدیریت بحران مطقه و پتروشیمی بندرامام وپتروشیمی فن آوران)

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.