اعضای شورای شهر پنجم بندرماهشهر مشخص شدند

خورنا – سالم عبادی ، معاون فرماندار شهرستان بندر ماهشهر گفت: بر اساس آرای شمارش شده مجاهد نظارات با ۷ هزار و ۴۷۵ رأی به عنوان منتخب اول، شهناز حیدری با ۷ هزار و ۱۹۶ رأی منتخب دوم، کامران رئیس قنواتی با ۷ هزار و ۴ رأی منتخب سوم، سعید حیاتی با ۶ هزار و ۷۹۴ رأی منتخب چهارم، مجتبی آبادی با ۶ هزار و ۲۸۰ رأی منتخب پنجم، ناصر فیصلی با ۶ هزار و ۱۴۳ رأی منتخب ششم و حمید غبیشاوی با ۶ هزار و ۹۰ رأی به عنوان منتخب هفتم به شورای پنجم ماهشهر راه پیدا کردند.

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.