برترین های ،بازی های سوم پلی اف لیگ برتربسکتبال مرحله یک چهارم نهایی

مهدی چاروسائی|خورنا،دیروزبازیهای سوم مرحله پلی اف لیگ برتربسکتبال برگزارشدوتیمهای شهرداری تبریز،پتروشیمی بندرامام،شیمیدرتهران ونفت آبادان توانستن حریفان خودرا شکست دهند.


دربازیهای سوم مرحله پلی اف لیگ برتربسکتبال،برترین‌های مسابقات نیز شناخته شدندکه هاسلی ازشهرداری اراک وکوک ازشیمیدرتهران هردوبا۳۲امتیازبیشترین امتیازراآوردندوامیرصدیقی از شیمیدرتهران نیز موثرترین بود.
آمار سه بازیکن برترهربخش به شرح زیر است:

امتیاز:

۱:هاسلی از شهرداری اراک ۳۲ امتیاز

۱:داکوان کوک ازشیمیدرتهران۳۲امتیار

۲:اندروجیمزاوگیلیوی ازدانشگاه آزاد۲۷امتیار

۳:حامدحدادی ازپتروشیمی بندرامام۲۴امتیاز

تاثیرگذاری:

۱:امیرصدیقی شیمیدرتهران با تاثیرگذاری۴۰

۲:اندروجیمزاوگیلیوی ازدانشگاه آزاد باتاثیرگزاری ۳۴

۳:حامدحدادی ازپتروشیمی بندرامام باتاثیرگزاری۳۳

ریباند:
۱:کیوان ریاعی ازشیمیدرتهران با ۱۷ ریباند

۲:اوگیلیوی از دانشگاه آزاد با۱۰ریباند

۲:امیرصدیقی ازشیمیدرتهران با۱۰ریباند

۲:میثم میرزایی ازنفت آبادان با۱۰ریباند

۲:حامدحدادی از پتروشیمی بندرامام با۱۰ریباند

۳:اصغر کاردوست ازشهرداری اراک با۹ریباند

پاس منجربه گل:

۱:عرفان نساج پورازشهرداری تبریزبا۸پاس

۲:جونزاز دانشگاه آزاد با۷پاس

۳:کیوان ریاعی ازشیمیدرتهران با۵پاس

۳:حامد آفاق از شهرداری اراک با۵پاس

۳:تونی ویدن از شهرداری اراک با۵پاس

توپ‌ربایی:

هاسلی ازشهرداری اراک ۵توپ ربایی

۲:علیارنجفی ازشهرداری کاشان ۴توپ ربایی

۲:اشکان خلیل نژادازنیروی زمینی۴توپ ربایی

۳:
بهنام یخچالی پتروشیمی بندرامام۳توپ ربایی

عرفان نساج پورشهرداری تبریز۳توپ ربایی

رسول مظفری دانشگاه آزاد۳توپ ربایی

وحید حاجیان شهرداری تبریز۳توپ ربایی

حامد آفاق شهرداری اراک۳توپ ربایی

امیرصدیقی شیمیدرتهران۳توپ ربایی

دبل دبل:

اوگیلیوی ازدانشگاه آزاد با۱۰ریباندو۲۷امتیار

حامد حدادی ازپتروشیمی بندرامام با۱۰ریباندو۲۴امتیاز

امیرصدیقی ازشیمیدرتهران با۲۳امتیاز و۱۰ریباند

کیوان ریاعی از شیمیدرتهران با۱۷امتیازو۱۷ریباند

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.