سرای جوان راهی برای ارتباط مدیریت شهری وجوانان

خورنا - «سرای جوان» با تاکید بر افزایش مشاركت علمی جوانان در مدیریت شهری به عنوان هدف اصلی می‌تواند نقش یك « اتاق فكر» دانش بنیان و متمایز را ایفا کند.

خورنا – «سرای جوان» با تاکید بر افزایش مشارکت علمی جوانان در مدیریت شهری به عنوان هدف اصلی می‌تواند نقش یک « اتاق فکر» دانش بنیان و متمایز را ایفا کند.

جمعیت جوان تحصیلکرده مولّد در دنیای امروز به عنوان بزرگترین سرمایه کشورها محسوب می‌شود، نیروی جوانی یعنی تجمیع پشتکار، ایده و انگیزه میانسالی و جوانی یعنی سنی که امید بسیار به آینده داشته و با پشتکار می‌تواند رویای خود را عینیت بخشد، شهامت جوانی اراده و همّیت جوانان در صورت به کارگیری آنان در عرصه مدیریت سبب می‌شود همه ویژگی‌های مثبت این سنین نیز در سطوح مدیریت تسری نماید.

باتوجه به اینکه امروزه  بیشترین تحصیلکردگان مادر مقطع سن جوانی اند ،این پرسش مطرح است که از دانش، توان، هوش و استعداد و انگیزه و پشتکار جوانان در شهرها چه بهره‌ای گرفته‌ایم؟

در حقیقت سرای جوان، فراهم کردن بستری مناسب برای جذب جوانان به عنوان نماینده جوانان در هر ساختاری خواهد بود.

در سرای جوان می‌توان مشاورانی جوان برای شهرداری داشت که یک ساختار میانی برای تعامل سازنده بین جوانان تحصیلکرده و مدیریت شهری است.

«سرای جوان» با تاکید بر افزایش مشارکت علمی جوانان در مدیریت شهری به عنوان هدف اصلی می‌تواند نقش یک « اتاق فکر» دانش بنیان و متمایز را ایفا کند.

از جمله مهمترین کارکردهای این اتاق فکر می‌تواند شناسایی مسائل کلیدی شهر و شهرداری و کشف راه حل های مناسب برای آنها باشد.این نقش موجب می گردد تا با افزایش کیفیت تصمیم سازی و تصمیم‌گیری در شهرداری کمک محسوس و شایانی شود.علاوه بر این، گروه مشاوران جوان شهرداری در ساختار «سرای جوان» شهرها می‌تواند به افزایش مشارکت جوانان در اداره و حل مسائل شهری بپردازد تا از این راهبرد کلیدی گامی هر چند کوچک اما به وسعت اندیشه جوانی در راستای تحقق آرمانی شهرها برداشته شود .در نهایت اینکه برخلاف بسیاری که معتقدند جوان مدیر آینده است، باید گفت مدیریت امروز بیش از هر زمانی به جوانان نیازمند است.

غلام عباس کاظمی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.