تحویل زمین جهت احداث یک مرکز و دو پایگاه سلامت به مرکز بهداشت شهرستان امیدیه انجام گردید

اسداله ترحم / خورنا – به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان امیدیه در روز شنبه سه قطعه زمین درسه نقطه از شهر امیدیه جانمایی و با حضورمهندس آبدیده مدیر شبکه بهداشت و درمان و مهندس کاظمی سرپرست مرکز بهداشت شهرستان و بهروزی نماینده دفتر فنی دانشگاه علوم پزشکی اهواز و ناظران پروژه های وزارت دفاع (پیمانکار) به مرکز بهداشت شهرستان امیدیه تحویل شد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان امیدیه با بیان اینکه این اراضی حسب مصوبات شورای سلامت شهرستان و براساس مکاتبات دانشگاه علوم پزشکی اهواز و پس ازانجام تشریفات قانونی و اخذ مصوبه ازهیات نمایندگی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان و واریز بهای زمین از سوی شبکه بهداشت و درمان شهرستان نسبت به انعقاد قرارداد تحویل می گردد و برای احداث یک پایگاه سلامت واقع درکوی یاسر به مساحت ۵۷۸ مترمربع و احداث یک پایگاه سلامت واقع درکوی گلستان (پاچه کوه) به مساحت ۲۸۸ مترمربع اقدام خواهد شد و مرکز سلامت شماره ۳ علی آباد بطور کامل تخریب و در همان محل ساختمان جدید جانمایی و احداث می گردد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.