مردم محوری چیست و چگونه مردم محور باشیم ؟! به قلم حسین قنبری

میثاق حاجتی / خورنا: در تعریف مردم آمده است که انسانهایی که در یک دیار و حوزه جغرافیایی و یک فرهنگ خاص و دارای تاریخ مشخص هستند را مردم مینامند .

img_20170111_223846

زیر ساختهای توضیح داده شده پیش نیاز برای تعریف مردم محوری و عناصر زیر ساختی آن میباشند.

در ابتدای نوشتار به منظور تبیین فرهنگ بیان میشود که فرهنگ ابزاری است جهت زندگی مردم و تاریخ و جغرافیا هر دو بستری هستند برای ساخت فرهنگ و زیرساخت های فرهنگی .

واژه مردم محوری از دو واژه ترکیبی مردم و محوریت تشکیل گردیده است و بدین معنی است که اساس کار این مدل مردم هستند و مردم مداری وظیفه کسانی است که در صدد اعتلای امور محوله مردم هستند.

حضرت امام خمینی (ره) میفرمایند : اساس کار, مردم هستند و این مردم هستند که باید در امورات خود تصمیم بگیرند. لازم به ذکر است که مردم محوری ریشه در عرفان اسلامی و ایرانی دارد و در قرآن ریشه اش بر مبنای فطرت بشری بنا نهاده شده و در تعریف آن آمده است که فطرت هدایت تکوینی بشر است به سمت خداوند متعال .

از رئوس هرم جوامع انسانی که بررسی را اغاز کنیم و حکومتها را به عنوان بستر و پایه در رئوس هرم قرار دهیم , بیشتر به مفهوم مردم محوری پی خواهیم برد.
در یک حکومت مردم محور اساس و شالوده ، رای و نظر مردم میباشد و مردم از طریق فضای سیاسی انتخاب میکنند وبا انتخاب خود به جامعه آرمانی خود سیقلی بر مبنای مطالباتشان میدهند.

در تعریف سازمانی : سازمانهای مردم محور چه از نظر خدمات و چه ساختاری تابعی از مردم میباشند و نقش آنها انجام و پیگیری امور محوله مردم است، به همین منوال اگر مردم محوری را واژه ای کلیدی قلمداد کنیم و این نظم را از بالا به پایین هرم قدرت و سلسله مراتب آن بسط و گسترش دهیم متوجه کاربرد آن در یک نظام یا در یک سازمان یا در شهر بزرگ و کوچک، ده، روستا یا دهستان یا غیره خواهیم شد.

به تعبیر مقام معظم رهبری که فرموده اند : مردم محوری یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی است بدین صورت که تحقق اهداف جامعه بدون پیوند تنگاتنگ مردم و حکومت غیر ممکن است، از این رو در یک چشم انداز و برنامه زمان بندی, حاصل نوع نگاه حکومت و نوع رفتار مردم آن حکومت در شکل دهی به آینده سیاسی- اقتصادی و اجتماعی آن کشور و دیار نقش برجسته و بسزایی خواهد داشت.

با یک روند کار شناسانه متوجه خواهیم شد که سهم مردم محوری و خواستها و مطالبات مردم چگونه میتواند در یک جامعه، ساختار نیرومندی جهت نیل به خواسته های مردم یک کشور یا دیار را بوجود آورد.

این نوع نگرش که نگاهی مردم محور است نه تنها در اداره یک نظام یا ساختار سیاسی موثر و است بلکه مدلی است که قابلیت بررسی و اجرا در تک تک نهادها و سازمانهای مرتبط با مردم و زندگی مردم را دارد. نهادهایی مانند : شهرداریها، شوراهای شهر و روستا که بطور مستقیم با مردم در ارتباط هستند همچنین میتوانند به عنوان پایه های مردم محوری نقشی پر اهمیت ایفا کنند، بدین صورت که با اجرای مدل مردم و دیدگاهشان در شورا میتوانند حرکات اثربخش و پرثمری را که در آنها نفع و سود مردم و سازمان و هر دو باهم دیده شده را اجرا نمایند.

اثربخشی و راندمان را اگر در این مدل بررسی کنیم در خواهیم یافت که میتوان با استفاده از شوراهای مردم محور نتایج بسیار خوبی در زندگی وکیفیت زندگی مردم مشاهده نمود.

اینجانب تلاش نمودم تا در این مطلب تحلیلی اندکی از سطح معمول شوراها فراتر رفته و این نظریه را در ذهن خواننده شکل دهم که آیا سطح مطلوبیت و توقعات ما به عنوان شهروندان یک جامعه از شورای شهر و یا روستا همین قدر باید باشد؟

یا با هر بار انتخاب به بهتر و بهتر شدن و پیشی گرفتن از گذشته خود فکر کنیم و سعی در انجام عملی به عنوان میراث, برای آیندگانمان باید داشته باشیم

والسلام علیکم-حسین قنبری

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.