2 نفر در شهرهای شمالی خوزستان جان خود را از دست دادند خوراک خبرخوان خوراک اتم