: عباس ماکنالی ، دوم خرداد ،

طنز تلخ سیاسی چهره اصلاح طلب اندیمشک

خورنا – بعضی روزها شکل تذکر دارند یعنی به ما یادآور می شوند که چیزهایی عوض شده اند! و دیگر نمی توان تغییرات را نادیده گرفت. بعضی روزها هم هستند که مال مردمند ولی…