:رئیس پلیس کشور در نشست خبری خود از دوم بودن خوزستان در وقوع قتل و پنج بودن در سرقت در بین استان های کشور خبر داد. خوراک خبرخوان خوراک اتم